Eko

Aogi Koi Ne Ga Wa Ku Wa

Sambo Fushite Shokan Wo Tare Tamae

Jo Rai Maka Hannya Haramita Shingyo Wo

Fujutsu Atsumuru Tokoro No Kudo Ku Wa

Dai Hon Kyo Shu Honshi Shakya Muni Butsu

Shin Tan Shoso Bodai Daruma Daiosho

Eihei Dogen Daiosho

Keizan Jokin Daiosho

Kaku Kaku Rekidai No Daiosho Naramini

Somon Kodo Daiosho

Mokudo Taisen Daiosho

No Tame Kamiji On Ni Muku I

Honjitsu (nom du dojo) Ni

Sanzen Seishu Ichido No Kofuku Wo

Kinen Sen Koto Wo

Calligraphie d'un rakusu - maitre Ryurin
Calligraphie d’un rakusu – maitre Ryurin